Home Thủ tục, văn bản Giúp việc gia đình Ả Rập Xê Út: Thỏa thuận Giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao Động Ả Rập Xê Út

Giúp việc gia đình Ả Rập Xê Út: Thỏa thuận Giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao Động Ả Rập Xê Út

Giúp việc gia đình Ả Rập Xê Út:

Thỏa thuận Giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao Động Ả Rập Xê Út về việc đưa lao động giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út.

Điều 1

Các bên ký kết Thoả thuận này gồm:

Bên thứ nhất: Bộ Lao động Vương quốc Ả-Rập-Xê-Út

Bên thứ hai: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Điều 2

Trong khuôn khổ của Thoả thuận này, cụm từ “lao động giúp việc gia đình” được hiểu là lao động giúp việc nhà, lao động trông trẻ em, lao động làm vườn, lái xe gia đình,… được tuyên dụng để làm việc có thời hạn tại Vương quốc Ả-Rập-Xê-Út.

Điều 3

Thoả thuận này quy định việc phái cử và tiếp nhận lao động giúp việc gia đình Việt Nam làm việc tại Ả-Rập-Xê-Út và nhằm bảo vệ các quyền và điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa người sử dụng lao động và lao động giúp việc gia đình.

Điều 4

Hai Bên sẽ:

 1. Nỗ lực kiểm soát chi phí tuyển dụng tại hai nước.
 2. Đảm bảo rằng người lao động giúp việc gia đĩnh chỉ được tuyển dụng thông qua các văn phòng, công ty hoặc cơ quan tuyển dụng được cấp phép ờ hai nước;
 3. Đảm bảo rằng các bản hợp đồng không trái với luật pháp, quy định và điều khoản hiện hành của Ả-Rập-Xê-Út và Việt Nam;
 4. Đồng ý để các bên giao kết hợp đồng có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng trong trường hợp tranh chấp họp đồng, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
 5. Có biện pháp xử lý các văn phòng, công ty hoặc cơ quan tuyển dụng trong trường hợp vi phạm pháp luật của mỗi nước;
 6. Phối hợp thực hiện Thoả thuận và nỗ lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;
 7. Thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng lao động giúp việc gia đình được tôn trọng và không bị lạm dụng dưới mọi hình thức.

Điều 5

Bên thứ hai có trách nhiệm:

 1. Thực hiện các biện pháp cần thiết để cung ứng lao động có chất lượng cho Bên thứ nhất phù hợp với yêu cầu vẻ trình độ và chuyên môn;
 2. Đảm bảo những lao động đưa đi không có án tích;
 3. Đảm bảo người lao động được đào tạo tại cơ sờ chuyên môn về kĩ năng giúp việc gia đình được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh về phong tục, tập quán của Ả-Rập-Xê-Út cũng như đặc thù công việc và các điều khoản trong hợp đồng;
 4. Thực hiện việc thẩm định họp đồng tuyển lao động giúp việc gia đình Việt Nam của các văn phòng, công ty hoặc cơ quan tuyển dụng thông qua cơ^ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 5. Đảm bảo người lao động có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm và được các cơ sở y tế do phía Ả-Rập-Xê-Út chỉ định kiểm tra sức khỏe, trước khi xuất cảnh đến À rập xê út.
 6. Có biện pháp đảm bảo người lao động phải tuân thủ quy định pháp luật, đạo đức, thuần phong, mĩ tục của Ả-Rập-Xê-Út quá trình làm việc.
 7. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa lao động xuất cảnh sang làm việc tại Ả-Rập-Xê-Út trong vòng 01 tháng kể từ khi nhận được visa của lao động do các công ty tuyển dụng của Bên thứ nhất gửi;
 8. Đưa những lao động làm việc trong gia đình vi phạm hợp đồng về

nước.

Điều 6

Bên thứ nhất có trách nhiệm:

 1. Đảm bảo lao động được cấp thị thực, giấy phép cư trú, giấy phép xuất cảnh khi kết thúc họp đồng và thị thực xuất và tái nhập cảnh (nếu cần).
 2. Cung cấp cho lao động nơi ờ, đồ ăn và nước uổng với điều kiện đảm bảo vệ sinh, đầy đủ và thoải mái.
 3. Đảm bảo rằng lao động được liên hệ với gia đình của họ và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ả-Rập-Xê-Út.
 4. Đảm bảo chủ sử dụng lao động trả lương đầy đủ và các khoản trợ cấp (nếu có) cho lao động và giúp lao động chuyển tiền lương, thu nhập và tài sản cá nhân về nước phù họp với pháp luật và quy định của Ả-Rập-Xê-Út.
 5. Đảm bảo người lao động được nghỉ ngơi hàng ngày và hàng tuần phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành của Ả-Rập-Xê-Út.
 6. Yêu cầu chủ sử dụng lao động phải mua bảo hiểm cho người lao động theo pháp luật và quy định của Ả-Rập-Xê-Út;
 7. Thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa người lao động về Việt Nam với chi phí do chủ sử dụng chịu trong trường hợp có chiên tranh, xung đột hoặc thảm hoạ thiên tai hoặc trong trường họp người lao động bị bệnh nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động mà cơ quan y tế xác nhận người lao động không thể hoàn thành họp đồng lao động.
 8. Tiến hành các thủ tục để đưa thi hài hoặc di hài và các tài sản cá nhân của người lao động về Việt Nam trong trường hợp bị tử vong.

Điều 7

Các điều khoản và điều kiện để tuyển dụng lao động giúp việc gia đình của Việt Nam được quy định rõ trong họp đồng lao động giữa người lao động và chủ sử dụng lao động phù họp với Họp đồng Mầu sẽ được xây dựng bởi một Uỷ ban hỗn hợp quy định tại Điều 8 của Thoả thuận này. Hợp đồng lao động sẽ nêu các điều kiện việc làm cơ bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và chủ sử dụng lao động, phù hợp với các quy định trong Thỏa thuận này.

Điều 8

Hai Bên sẽ thành lập một Uỷ ban kĩ thuật hỗn hợp bao gồm các số lượng tương đương đại diện của mỗi Bên để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Phối hợp giữa hai Bên để thực hiện Thỏa thuận này và tiến hành các biện pháp cần thiết cho việc phối hợp;
 2. Xây dựng Hợp đồng mẫu như quy định tại Điều 7;
 3. Đề xuất việc rà soát hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này trong trường họp cần thiết.

Uỷ ban này sẽ gặp mỗi năm một lần, luân phiên ờ mỗi nước và trong trường họp cần thiết.

Điều 9

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ cách diễn giải và thực hiện Thoả thuận sẽ được giải quyết thông qua việc thương lượng giữa các Bên.

Điều 10

Việc sửa đổi Thoả thuận sẽ được thực hiện bàng văn bản với sự đồng ý của cả hai Bên và phù họp với quy trình và thủ tục pháp luật của hai nước.

 1. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận, các điều khoản của Thỏa thuận sẽ vẫn còn hiệu lực đối với những điều khoản và hợp đồng được ký kết trong thời gian Thỏa thuận còn hiệu lực.

Thoả thuận này được lập tại Thành phố Riyadh ngày 22 tháng 09 năm 2014, thành 02 bản chính bằng tiếng Ả-rập, tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa văn bản tiếng Ả rập và tiếng Việt, văn bản bằng tiếng Anh được sử dụng để đối chiếu.

Điều 11

 1. Mỗi Bên sẽ thông báo bằng văn bản thông qua con đường ngoại giao cho phía Bên kia về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Thoả thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sau cùng về việc Thỏa thuận có hiệu lực.
 2. Thoả thuận này có hiệu lực trong vòng 05 năm và tự động gia hạn cho một thời gian tương tự, trừ trường hợp một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho phía Bên kia ý định chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận trong thời gian 2 tháng trước ngày Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực.

 

Xem thêm trong Thủ tục, văn bản
Đã đóng bình luận