Home Lịch xuất cảnh Lịch xuất cảnh Dubai tháng 04. 2018

Lịch xuất cảnh Dubai tháng 04. 2018

Lịch xuất cảnh thợ hàn Dubai tập đoàn Dosal

Ngày 22.04.2018

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NGHỀ HỘ CHIẾU ĐỊA CHỈ
1 NGUYỄN VĂN TUẤN 20.06.1988 HÀN HỒ QUANG B1726563 THANH HOÁ
2 TRẦN VĂN DŨNG 06.08.1981 HÀN HỒ QUANG B2219032 THANH HOÁ
3 ĐỒNG VĂN SƠN 26.03.1984 HÀN HỒ QUANG B1898921 THANH HOÁ
4 BÙI VĂN SỸ 05.10.1985 HÀN HỒ QUANG N1135919 THANH HOÁ
5 NGUYỄN VĂN QUÂN 08.05.1980 HÀN HỒ QUANG B1814838 THANH HOÁ
6 PHẠM VĂN NAM 07.04.1983 HÀN HỒ QUANG B2009884 THANH HOÁ
7 NGUYỄN VĂN MÃO 07.05.1987 HÀN HỒ QUANG B1992921 THANH HOÁ
8 NGUYỄN VĂN CHUNG 12.07.1986 HÀN HỒ QUANG B1956421 THANH HOÁ
9 ĐẶNG VĂN LINH 10.09.1988 HÀN HỒ QUANG B1956420 THANH HOÁ
10 LÊ TUẤN ĐẠT 13.10.1988 HÀN MIC B2397803 HÀ TÂY
11 NGUYỄN HỮU SOẠN 29.01.1987 HÀN MIC B2410508 HÀ TÂY
12 ĐẶNG ĐÌNH HUY 21.09.1988 HÀN MIC B2430464 HÀ TÂY
13 HOÀNG ĐÌNH TÍNH 06.05.1976 CẮT MÀI B2558746 THANH HOÁ
14 NGUYỄN VĂN TIẾN 17.10.1986 HÀN B2563409 BẮC GIANG
15 PHẠM VĂN SANG 27.06.1988 HÀN B1915317 BẮC GIANG
16 CHU NHÂN ĐANG 01.09.1979 HÀN B2467082 HÀ TÂY
Xem thêm trong Lịch xuất cảnh
Đã đóng bình luận